header bglogo rochelogo

Liečba inzulínovou pumpou (IP) predstavuje v súčasnosti najpokročilejší intenzifikovaný inzulínový režim. Preto sa všeobecne očakáva celkové zlepšenie kompenzácie diabetu (stabilita glykémií, zmiernenie nepravidelných poklesov a vzostupov, zníženie frekvencie hypoglykémií, pokles hladiny glykovaného hemoglobínu – HbA1c) a s tým spojená prevencia vzniku chronických komplikácií, prípadne spomalenie ich progresie. Taktiež sa sleduje potreba hospitalizácie z dôvodu akútnych komplikácií (diabetická ketoacidóza, ťažké hypoglykémie). V súčasnosti sa v štvorročných intervaloch prehodnocujú parametre úspešnosti liečby diabetu a pokiaľ nedochádza k ich dlhodobému zlepšeniu je potrebné posúdiť zotrvanie pacienta na liečbe pomocou inzulínovej pumpy.