header bglogo rochelogo
1

Vlastnosti

  • Objem krvi: 1–2 μL
  • Rozsah merania: 10 mg/dl – 600 mg/dl 0,6 mmolu – 33,3 mmolu
  • Druhy vzoriek: Kvantitatívne testy glykémie v čerstvej kapilárnej krvi, v žilnej krvi zbavenej zrážavosti lítiovým alebo amóniovým heparínom alebo EDTA, ako aj – v prípade, ak sa krv aplikuje mimo glukomera – v arteriálnej krvi a v krvi novorodeniat.
  • Dávkovanie vzoriek: Aplikácia krvi do stredu testovacej podložky. Špeciálne sieťka testovacieho prúžku absorbuje krv rýchlo a hygienicky. Možnosti dávkovania Krv sa môže aplikovať buď na testovací prúžok, ktorý je už vložený do glukomera, ako aj na testovací prúžok, ktorý sa ešte nachádza mimo glukomera. To napomáha zníženiu nebezpečenstva kontaminácie, keď glukomer používa viacero používateľov (napr. pri umiestnení v nemocnici) a, v prípade AST, pre uľahčenie aplikácie krvi.
  • Schopnosť opakovaného dávkovania: Na testovací prúžok možno pridať ďalšiu krv v priebehu 5 s po aplikácii prvej kvapky (pri režime, keď prúžok je v glukomeri).
  • Vizuálna farebná kontrola: Možnosť kontrolovať hodnovernosť pomocou 5 farebných blokov na tube testovacích prúžkov.
  • Rozsah hematokritu: 25 – 55 % (pri režime s testovacím prúžkom vloženým do glukomera) a 20 – 70 % (pri režime s testovacím prúžkom mimo glukomera)
  • Stabilita testovacieho prúžku: 18 mesiacov po dátume výroby. Testovacie prúžky ostávajú stabilné až do dátumu exspirácie vytlačeného na tube s testovacími prúžkami, a to aj po otvorení (tuba testovacích prúžkov sa musí vždy po vybratí každého testovacieho prúžku pevne uzavrieť).

Odber krvnej vzorky

Krv odobranú po vpichu z bruška prsta nazývame kapilárna (kapiláry sú drobné cievy v koži a podkoží). Miesto vpichu musí byť dobre prekrvené. Odporúča sa ľahké trenie budúceho miesta vpichu v trvaní niekoľkých sekúnd. Krv z miesta vpichu by mala voľne vytekať. Pokiaľ sa tak nedeje, zľahka stláčame bočné strany bruška prsta, ale nie miesto vpichu. Prvú kvapku vždy zotierame tampónom, pretože táto krv obsahuje prímes tkanivového moku. Ak by sme merali hladinu glukózy z prvej kvapky, mohli by sme získať falošne nízke hodnoty. Častou chybou pri meraní je nedostatočná hĺbka vpichu a tiež vytláčanie krvi z miesta vpichu masážou, čo spôsobuje hemolýzu (poškodenie a rozpad krviniek) a tým sa mení zloženie krvi. Taktiež sa neodporúča miesto vpichu dezinfikovať pretože dezinfekčné prostriedky môžu tiež spôsobovať hemolýzu a ovplyvniť výsledok odberu. Plne postačuje bežná hygiena. Pokiaľ pacient držal v ruke niečo sladké (napr. pomaranč, čokoládu) je potrebné dôkladne si umyť ruky v čistej vode. Dôležité je tiež pravidelné striedanie miest vpichu, či už v rámci bruška jedného prsta ako aj medzi jednotlivými prstami. V prípade, že hodnotu glykémie z kapilárnej krvi nestanovujeme glukometrom, ale kapilárnu krv odoberáme do malých umelohmotných skúmaviek (mikroskúmaviek) a odosielame do laboratória platia určité pravidlá. Mikroskúmavky by mali obsahovať okrem protizrážanlivého (antikoagulačného) prostriedku aj prídavok fluoridu sodného. Pokiaľ skúmavka neobsahuje fluorid sodný, musí byť glykémia vyšetrená do 1 hodiny, pretože dochádza k rozpadu glukózy (glykolýze) a hodnota glykémie sa znižuje (falošne nízke hodnoty glykémie).