header bglogo rochelogo
1

Popis

ŠÚKL kód: D58788

Obsah balenia: Glukomer Accu-Chek Active s batériou, 10 testovacích prúžkov Accu-Chek Active, Odberové pero Accu-Chek Softclix, 10 lanciet Accu-Chek Softclix, Puzdro, Návod na použitie

Glukomer Accu-Chek Active je určený na kvantitatívne stanovenie glykémie v čerstvej kapilárnej krvi. Systém na monitorovanie glykémie pozostávajúci z glukomeru a testovacích prúžkov je vhodný na samokontrolu i na použitie v profesionálnej oblasti. Systém je vhodný na monitorovanie glykémie pomocou krvi z alternatívnych miest na tele. Na použitie nie je potrebný žiadny kódový čip.

Hlavné vlastnosti:

 • Nastavenie času a dátumu
 • Ľahko čitateľný intuitívny displej
 • Jednoduchá navigácia dvomi tlačidlami
 • Na meranie stačí malá vzorka krvi. Ak nanesené množstvo nepostačuje, glukomer to zistí, upozorní Vás a môže sa naniesť viac krvi.
 • Flexibilné nanášanie krvi v glukomere i mimo neho
 • Presný výsledok merania za 5 sekúnd
 • Možnosť nastaviť pripomienku merania glykémie po jedle
 • Označenia hodnôt pred jedlom a po jedle pomocou symbolov tak, aby sa dali odlíšiť od náhodných výsledkov
 • Pamäť až do 500 výsledkov meraní spolu s časom a dátumom a všetkými ďalšími, pre meranie dôležitými informáciami.
 • Integrované vyhodnocovanie dát = zobrazenie priemerov za 7, 14, 30 a 90 dní pre 3 skupiny výsledkov merania:
  - Všetky výsledky merania
  - Výsledky merania glykémie označené symbolom „Pred jedlom“ (symbol jablka)
  - Výsledky merania glykémie označené symbolom „Po jedle“ (symbol ohryzku jablka)
 • USB rozhranie na prenos uložených výsledkov merania do príslušne vybaveného počítača

Technické parametre

 • Typ glukomera: Accu-Chek Active (model GB)
 • Výrobné číslo :pozri typový štítok na zadnej strane glukomera
 • Princíp merania: Stanovenie glukózy v čerstvej kapilárnej krvi za pomoci metódy reflexnej fotometrie. Viac informácií nájdete v príbalovom letáku pre testovacie prúžky Accu-Chek Active.
 • Rozmery: 97,8 x 46.8 x 19.1 mm
 • Hmotnosť: 50 g s batériou,46 g bez batérie
 • Batéria: CR2032
 • Životnosť batérie: Približne 1000 meraní v jednom roku
 • Doba merania: Približne 5 s (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa v glukomere)
  Približne 8 s (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa mimo glukomeru)
 • Podmienky merania:
  • Teplota: (+8 °C až +42 °C)
  • Vlhkosť: až do 85 % relatívnej vlhkosti​
 • Podmienky skladovania:
  • Bez batérie: (-25 °C až +70 °C)
  • S batériou: (-20 °C až +50 °C)
  • Vlhkosť: až do 93 % relatívnej vlhkosti
 • Použitie v nadmorskej výške: 0–4000 m (0–13123 stôp)
 • Kapacita pamäte: Až 500 meraní s dátumom a časom
 • Priemery testov: 7, 14, 30 a 90 dní
 • Transfer údajov: USB (Micro B)
 • Automatické kódovanie: bez kódovacieho čipu
 • Automatické vypnutie: po 30 alebo 90 sekundách podľa prevádzkového stavu
 • Displej: 96 segmentový displej LCD
 • Objem krvi: 1 - 2 μL
 • Rozsah merania: 10 mg/dl – 600 mg/dl 0,6 mmol–33,3 mmol
 • Druhy vzoriek: Stanovenie glukózy v čerstvej kapilárnej krvi reflexnou fotometriou. Hodnoty glukózy v krvi je možné testovať v celej krvi alebo plazme. Glukomer zobrazuje hodnoty glukózy v krvi zodpovedajúce hodnotám v plazme.
 • Možnosti dávkovania: Krv sa môže aplikovať buď na testovací prúžok, ktorý je už vložený do glukomeru, ako aj na testovací prúžok, ktorý sa ešte nachádza mimo glukomeru. To pomáha minimalizovať nebezpečenstvo kontaminácie, keď glukomer používa viacero používateľov (napr. pri umiestnení v nemocnici) a v prípade AST, pre uľahčenie aplikácie krvi.
 • Detekcia poddávkovania: Áno
 • Schopnosť opakovaného dávkovania: Po dobu 5 s po aplikácii prvej kvapky možno na testovací prúžok pridať ďalšiu krv (pri režime, keď je prúžok v glukomere).
 • Elektromagnetická kompatibilita: Glukomer spĺňa požiadavky na elektromagnetické emisie podľa normy EN 61326-2-6. Elektromagnetické emisie sú teda nízke. Nepredpokladá sa, že by tento produkt rušil iné elektricky napájané zariadenia.

VHODNÝ TYP BATÉRIÍ

 • Odporúčaný typ batérií pre použitie pre produkty značky Accu-Chek s ohľadom na ich životnosť sú batérie výrobcu PANASONIC. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie použité batérie nevhadzujte do kontajnerov určených na bežný komunálny odpad, ale odovzdajte na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnými predpismi.
VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.

Meranie glykémie a testovanie

sd
sds
dsa
gfg

 1. Umyte si ruky teplou vodou a mydlom a dobre ich osušte. Pripravte si svoje odberové pero.
 2. Preverte dátum exspirácie na tube s testovacími prúžkami. Používajte len testovacie prúžky, ktorých dátum exspirácie ešte neuplynul.
 3. Z tuby s testovacími prúžkami vyberte testovací prúžok. Kryt pevne uzavrite. Držte testovací prúžok tak, aby šípky vytlačené na ňom a testovacie pole smerovali nahor. Zasuňte testovací prúžok do drážky na testovacie prúžky. Testovací prúžok neohýbajte. Testovací prúžok musí doliehať plocho na kryt meracieho okienka.
 4. Glukomer sa zapne a najprv prebehne štandardný test displeja (asi 2 sekundy). Skontrolujte, či sú zobrazené všetky segmenty. Ak niektoré segmenty chýbajú, kontaktujte zákaznícku podporu.
 5. Na displeji sa zobrazí symbol testovacieho prúžku a blikajúci symbol kvapky. Glukomer vydá tónový signál. Glukomer je pripravený na meranie glykémie. Odteraz máte asi 90 sekúnd na to, aby ste na testovací prúžok naniesli krv.
 6. Pichnite si odberovým perom zboku do bruška prsta. Na obrázku A sú označené miesta odporúčané na odber krvi. Masírujte prst smerom k brušku, aby ste podporili tvorbu kvapky krvi (pozri B ). Ak chcete kvapku krvi naniesť na testovacie pole, keď je testovací prúžok v glukomere, pokračujte krokom 7. Ak chcete kvapku krvi naniesť na testovacie pole, keď testovací prúžok nie je v glukomere, pokračujte krokom 8.
 7. Kvapku krvi naneste na stred testovacieho poľa a prst potom odtiahnite od testovacieho prúžku. Akonáhle glukomer identifikuje krv ozve sa tónový signál. Blikajúci symbol presýpacích hodín signalizuje, že prebieha meranie. Ak je aplikované množstvo krvi nedostatočné, zaznejú po niekoľkých sekundách 3 tónové signály. Môžete naniesť ďalšiu kvapku krvi. Asi po 5 sekundách je meranie ukončené. Pokračujte krokom 11.
 8. Keď sa zobrazí symbol testovacieho prúžku a blikajúci symbol kvapky: Vytiahnite testovací prúžok z glukomera.
 9. Na displeji bliká symbol testovacieho prúžku a kvapky. Máte 20 sekúnd na to, aby ste krv naniesli na testovací prúžok a opäť ho zasunuli do glukomera. Kvapku krvi naneste na stred testovacieho poľa.
 10. Zasuňte testovací prúžok v smere šípok do drážky na testovacie prúžky tak, aby testovacie pole smerovalo nahor. Testovací prúžok musí doliehať plocho na kryt meracieho okienka. Ak krvou navlhčený testovací prúžok nevložíte späť do glukomera v stanovenom čase, zaznie v posledných 5 sekundách raz za sekundu tónový signál. Meranie začne. Blikajúci symbol presýpacích hodín signalizuje, že meranie prebieha. Asi po 8 sekundách je meranie ukončené.
 11. Na displeji sa objaví výsledok merania glykémie a glukomer vydá tónový signál. Potom glukomer automaticky uloží výsledok merania.
 12. Vytiahnite testovací prúžok z glukomera. Glukomer sa vypne. Použité testovacie prúžky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odborný zdravotnícky personál musí použité testovacie prúžky zlikvidovať v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi príslušného laboratória alebo zdravotníckeho zariadenia.
Viac informácií nájdete v návode na použitie.

ZMENA KÓDOVANIA

Zažite ešte jednoduchšiu kontrolu hladiny glukózy v krvi s glukomerom Accu-Chek Active

AC Active zmena kódovania

Doterajšie glukomery Accu-Chek Active

 • Nové krabičky s testovacími prúžkami obsahujú čierny aktivačný čip
 • Čierny aktivačný čip natrvalo nahrádza zelené kódovacie čipy a zostáva v glukomeri
 • Všetky ďalšie čierne aktivačné čipy (aj zelené kódovacie čipy) môžete ignorovať a zahodiť
 • Čierny aktivačný čip kóduje glukomer pre všetky ďalšie testovacie prúžky a inovuje glukomer tak, aby nebolo potrebné ďalšie kódovanie
 • Varovanie o exspirácii testovacích prúžkov sa už nebude zobrazovať

Nové glukomery Accu-Chek Active

 • Nové glukomery Accu-Chek Active už nemajú otvor na kódovací čip
 • Čierne a zelené kódovacie čipy v krabičkách s testovacími prúžkami môžete ignorovať
 • Všetky nové glukomery Accu-Chek Active sú plne funkčné systémy bez kódovania
 • Pri otvorení novej krabičky s testovacími prúžkami už nie sú potrebné ďalšie úkony
 • Varovanie o exspirácii testovacích prúžkov sa už nebude zobrazovať

Glukomery s technológiou bez kódovania Accu-Chek Active

 • Znižuje počet krokov postupu
 • Zjednodušuje meranie
 • Poskytuje nepretržitú presnosť a spoľahlivé výsledky merania