header bglogo rochelogo

Tu prosím vyplňte registračnú kartu.

Touto registráciou získate na Váš glukomer predĺženú záruku v trvaní 60 mesiacov a budú Vám pravidelne zasielané aktuálne informácie.

Meno:*
Priezvisko:*
E-mail:
Telefón:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Dátum narodenia:
Glukomer:
Dátum nadobudnutia:
Sériové číslo -sem napíšte, prosím, sériové číslo zo zadnej strany Vášho glukomeru.:
Kde ste získali váš glukomer?:
Prečo ste si zvolili Accu-Chek?:
Názov / výrobca Vášho predchádzajúceho glukomeru:
Ako ste liečený?:

Ako často si meriate glykémiu? (vyplňte prosím iba jednu možnosť)

Denne:
Týždenne:
Používate Accu-Chek Smart Pix?:
Súhlas s poskytnutím osobných údajov:*

Vyplnením registračnej karty na stránke www.accu-chek.sk udeľujem spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o., so sídlom Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 887 117, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31845/B ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom vo vyplnenom formulári (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, bydlisko, dátum narodenia). Súhlas udeľujem najmä na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov vyššie uvedené osobné údaje zbieral, zhromažďoval, zaznamenával, uchovával, usporadúval, vyhľadával a využíval, a to všetko za účelom vytvorenia prístupu na internú časť webportálu, ďalej za účelom poštového, telefonického a e-mailového kontaktu na zasielanie propagačných, edukačných a marketingových materiálov a iných informácií a aktualít prezentujúcich alebo týkajúcich sa spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. a produktov, ktoré spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. poskytuje a aktivít, ktoré realizuje, ako aj výsledkov odborných štúdií. Tento súhlas je zároveň súhlasom so zasielaním reklamných, propagačných a marketingových materiálov a iných informácií o spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. a jej produktoch a aktivitách v súlade s § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Beriem na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov mám práva uvedené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený dobrovoľne, na dobu neurčitú a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať písomným alebo elektronickým oznámení na nižšie uvedenú poštovú alebo elektronickú adresu prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som prevádzkovateľovi poskytol, sú pravdivé a zaväzujem sa oznámiť na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadné zmeny v poskytnutých údajoch, ak nastanú.